Revízie (OPaOS) elektrických strojov, spotrebičov a náradia

Revízie (OPaOS) elektrických strojov, spotrebičov a náradia

clanokrevizie

Našou činnosťou je taktiež aj kontrola a revízie elektrických strojov, spotrebičov a náradia.  Výsledkom je protokol o pravidelnej kontrole, revízii daného elektrického zariadenia a jeho označenie.

V prípadne absencie evidencie, zoznamu elektrických stojov, spotrebičov alebo náradia, dokážeme túto evidenciu vytvoriť.

Povinnosť vykonávania sústavných kontrol na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je pre zamestnávateľa povinné v zmysle §9 ods.1 písmeno a) zákona č.124/2006 Z.z. pre vyhradené technické zariadenia elektrické, medzi ktoré patria stroje a pracovné prostriedky. Jedným z účinných nástrojov na preukázanie bezpečnosti technického zariadenia v prevádzke sú pravidelne vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky. Na základe ich výsledku je zamestnávateľ povinný odstraňovať zistené nedostatky tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb ani majetku.