Revízie

Revízie alebo po novom odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení elektrických aj bleskozvodov sa vykonávajú za účelom, aby sa preukázal vlastníkovi alebo užívateľovi presný obraz stavu elektrického zariadenia. Revízia pozostáva z prehliadky zariadenia, merania a skúšania. Výsledkom je vyhotovenie revíznej správy doplnenej o pokyny pre nutné opravy elektrického zariadenia alebo jeho doplnenia.
Kto môže takéto revízie vykonávať?
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení vykonáva fyzická osoba – revízny technik, ktorý má odborné elektrotechnické vzdelanie, požadovanú odbornú prax a vlastní Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie OPaOS vyhradených technických zariadení elektrických v požadovanom rozsahu.
Výsledkom je teda revízna správa, ktorá jasne preukáže, či je elektrické zariadenie bezpečné a neohrozuje prevádzkou svoje okolie. Revízia vykonaná v kancelárii od stola bez toho, aby sa revízny technik čo i len pozrel na elektrické zariadenie, je prejavom neúcty voči klientovi. Ten je za svoje peniaze úmyselne zavádzaný a čo je ešte horšie, je vystavený možným nebezpečným vplyvom elektrického zariadenia. V prípade úrazu či škody takýto revízny technik vyhlási, že v dobe konania revízie bolo zariadenie v poriadku. Preto vyžadujte dôkladnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia. Takáto revízia spočíva v dôkladnej prehliadke elektrického zariadenia, následnom meraní a skúšaní. Výsledok sa zapíše do protokolu a revíznej správy.
Revízne správy sa vyžadujú a kontrolujú obzvlášť v prípadoch, kedy vzniká podozrenie, že škodu či už materiálnu alebo na zdraví osôb spôsobili poruchy na vyhradenom technickom zariadení elektrickom. Pri preukázaní vplyvu elektrického zariadenia na výšku škody, poisťovne na základe konkrétnej poistnej zmluvy a jej podmienok môžu znížiť alebo dokonca odmietnuť poistné plnenie. Samozrejme, poisťovne správu pri podpise zmluvy nevyžadujú, „predpokladajú“, že správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške už máte.
Pre zamestnávateľov je dôležitý zákon č. 124/2006 Z.z .§9 ods.1 písmeno a), kde je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Z uvedeného vyplýva, že každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky resp. revízie a kontroly na vyhradenom technickom zariadení elektrickom. Zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať zistené nedostatky pri revízii. Splnením týchto podmienok zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom