Stroj, spotrebič, náradie

Revízie (OPaOS) strojov, spotrebičov a náradia

Povinnosť vykonávania sústavných kontrol na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je pre zamestnávateľa povinné v zmysle § 9 ods.1 písm.a) zákona č.124/2006 Z.z. pre vyhradené technické zariadenie elektrické, medzi ktoré patria stroje a pracovné prostriedky. Jedným z účinných nástrojov na preukázanie bezpečnosti technického zariadenia v prevádzke sú pravidelne vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky. Na základe ich výsledku je zamestnávateľ povinný odstraňovať zistené nedostatky tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb ani majetku.

OPaOS pracovných strojov, pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády č.392/2006 Z.z, ktoré prebralo Smernicu EÚ č.89/655/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri používaní pracovných prostriedkov okrem iného rieši situáciu pri uvádzaní stroja alebo pracovného prostriedku do prevádzky a to po jeho inštalovaní na mieste budúcej prevádzky, pri inštalovaní na inom mieste, v prevádzke, v inom meste a inom štáte. Ak bezpečnosť stroja alebo pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie jeho kontroly po jeho inštalovaní, pred jeho prvým použitím  a po jeho inštalovaní na inom mieste a to tak, aby zabezpečil jeho správnu funkciu.

K zmene došlo, že na nové stroje a pracovné prostriedky sa už nevykonávajú prvé alebo východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, pokiaľ to výrobca vyslovene nevyžaduje. V takom prípade sa vykonáva OPaOS len na elektrickú prípojku k danému stroju.

OPaOS elektrických zariadení a strojov.

a) OPaOS na novo vyrobených strojoch a zariadeniach:

– podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z., východisková revízia sa týka len prívodu k stroju na mieste jeho používania.

b) OPaOS už na prevádzkovaných strojoch :

– podľa nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z, revízie sú odvodené od lehôt stanovených na elektrickú inštaláciu  podľa vonkajších vplyvov (prostredia) alebo podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb.

c) OPaOS na strojoch po oprave a po rekonštrukcii:

– podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z., oprava stroja, zariadenia je výmena poškodeného prvku za nový alebo renovovaný, rekonštrukciou sa zmenia jeho technické vlastnosti.

 

OPaOS pracovných strojov, pracovných prostriedkov.

OPaOS elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov v prevádzke sa zaoberajú v súčasnosti dve normy STN 33 1600:1996 a STN 33 1610:2005.

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z sa stav bezpečnosti technických zariadení elektrických  kontroluje:

  • revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou spotrebiča počas používania prevádzkovateľom
  • kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou spotrebiča počas používania prevádzkovateľom

 

Elektrický spotrebič:

Je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie na iný druh energie. Medzi elektrické spotrebiče podľa normy STN 33 1610 patria:

  • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely ( chladnička, práčka, umývačka, žehlička, vysávač…)
  • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné, svietidlá na malé napätie, ..)
  • elektrické zariadenia informačnej techniky (výpočtová, kancelárska, telekomunikačná technika, ..)
  • prístroje spotrebnej elektroniky (tv, rádia, dvd prehrávače..)
  • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča)
  • elektronické a elektrické meracie prístroje (pripájané na sieťové napätie)
  • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (podlahové vykurovanie, el. inštalácia v nábytku)

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania:

Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, poľnohosp. práce)
Skupina C – spotrebiče používané v priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, atď.)
Skupina E – Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Lehoty kontrol a odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov.

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke (3.2.4) Spotrebiče prenosné (3.2.3) Spotrebiče neprenosné a pripevnené        (3.2.1 a 3.2.2)
Kontrola Revízia Kontrola Revízia Kontrola Revízia
A Vždy pred ich vydaním používateľovi
B Pred použitím 1 x za 3 mesiace Pred použitím 1 x za 3 mesiace Pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C Pred použitím 1 x za 6 mesiacov Pred použitím 1 x za 12 mesiacov Pred použitím Podľa STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace Podľa STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov Podľa STN 33 1500

 

Elektrické ručné náradie:

Je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvárajú zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené. Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme takéto elektrické ručné náradie ako aj spotrebiče do tried. (I, II, III)

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie podľa STN 33 1600 zaraďuje do troch skupín:
Skupina A
– s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)
Skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)
Skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok)

Lehoty kontrol a odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického ručného náradia.

a) podľa tabuľky

Skupina elektrického náradia Trieda ochrany náradia Najmenej raz za
A Trieda I 6 mesiacov
Trieda II a III 12 mesiacov
B Trieda I 3 mesiace
Trieda II a III 6 mesiacov
C Trieda I 2 mesiace
Trieda II a III 3 mesiace

 

b) pri každej predpokladanej alebo zistenej poruche (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

c) kontrola náradia (podlá 5.2) sa vykonáva pred každým výdajom a po každom vrátení náradia. Ak pracovník náradie používa dlhší čas (viac ako l smenu), kontrola sa vykoná vždy aj pred začiatkom práce s náradím v smene a po skončení práce s náradím v tejto smene.

d) ak má náradie vlastný samostatný transformátor alebo sa na napájanie náradia používa predlžovací pohyblivý prívod, revízii a kontrole v zmysle tejto normy sa podrobí aj transformátor a predlžovací pohyblivý prívod.