Elektroinštalácia, bleskozvod

Revízie (OPaOS) elektroinštalácie nízkeho napätia a bleskozvodov

Počas celej životnosti elektrickej inštalácie je potrebné vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky. Prehliadky elektrickej inštalácie doplnené príslušnými skúškami a meraním preukážu preverenie požiadaviek napríklad na časy odpojenia napájania od elektrického zariadenia, správnu činnosť prúdového chrániča, spojitosť ochranného pospájania a pod.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení sa vykonávajú na základe noriem STN 33 1500 – Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení a STN 33 2000-6 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6 – revízia.
Lehoty na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok sa v súčasnosti určujú v prvom rade na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. z roku 2009 (príloha č. 8) a normou STN 33 1500 Z1 z roku 2007, podľa tabuliek 1 až 3, stanovených podľa druhu objektu a zariadenia (tab. 1),  alebo druhu prostredia (tab. 2) alebo určených vonkajších vplyvov (tab. 3).

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

 

Druh objektu a zariadeniaLehota v rokoch *6 Lehota v rokoch *6
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m   a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F *1 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok *2 1
6. dočasná elektrická inštalácia *3 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny *12a
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2 *5
 3. ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny *12b
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 *5

 

Vysvetlivky:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

Lehoty 1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch)
Kategória 13) Vonkajšie vplyvy 13) Trieda 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorská výška 5 3
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa 5 3
      Dážď 4 TD TD TD TD TD TD TD
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3
AF Korózia 5 4 3 1
AG Nárazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrácie 5 5 2
AJ Iné mechanické namáhania
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Živočíchy 5 3
AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5
AN Slnečné žiarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5
AQ Blesk 52) 52) 52)
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehová pokrývka 5 4 4
AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 4 1
BD Únik 5 4 2 2
BE Spracúvané/skladované látky 5 23) 24) 5
C CA Stavebné materiály 5 2
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2

 

Vysvetlivky:

1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.

4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Poznámky:

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)